Palmeolje - strenge krav i hele verdikjeden

Siden 2016 kjøper og produserer vi kun sertifisert palmeolje.

Palmeolje er en vegetabilsk olje som er brukt i mange matvarer. Findus er klar over de negative miljømessige konsekvensene palmeoljeproduksjon medfører. Blant annet har økt etterspørsel etter palmeolje verden rundt ført til avskoging og minking av biologisk mangfold. For å motvirke de negative aspektene knyttet til palmeoljeproduksjon, benytter vi i Findus kun segregert og Findus-sertifisert palmeolje etter RSPO-standarden. 

Det er WWF sammen med interessenter i hele kjeden – fra plantasjen til butikk – som initierte ”Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO” for å få på plass en standard for en mer bærekraftig produksjon. Her kan du lese mer om WWFs arbeid.

RSPO-medlem og sertifisert palmeolje

Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre alle aspekter av produksjons- og leveringskjeden er vi i Findus aktivt medlem og støttespiller i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO har utviklet en global standard med tredjeparts sertifisering for bærekraftig palmeolje. For å begrense viktige miljøproblemer som avskoging og utnyttelse av torvmark, mener vi det er nødvendig med et veletablert og fungerende system for å oppnå positive effekter i en større sammenheng. Vi oppfordrer derfor alle våre leverandører og industrielle partnere til å implementere RSPO-standarden i sin virksomhet. Les mer RSPO her.

Vårt mål var å bruke kun sertifisert og segregert palmeolje i henhold RSPO standard innen utgangen av 2015. Det var et ambisiøst mål, og vi nådde nesten hele veien. Siden 2016 har vi kun kjøpt og produsert med segregert sertifisert palmeolje.

Sporbarhet av oljen

Et annet mål vi satt oss i 2015, var full sporbarhet, hele veien til plantasjen. Ettersom det ikke eksisterer en allmen bransjestandard, er det ingen av våre leverandører som kan garantere for full sporbarhet. Dermed klarer vi dessverre ikke leve opp til vårt ambisiøse mål. Vi fortsetter vårt kvalitetssikringsarbeid, og samarbeider tett med våre leverandører og deltar for å påvirke utviklingen i ønsket retning.
 

Vårt arbeid forsetter

Siden de miljømessige konsekvensene av palmeoljeproduksjon er alvorlige, krever vi i Findus, i tillegg til RSPO sertifiseringen, at all innkjøp av segregert palmeolje hos oss oppfyller følgende tilleggskrav fra slutten av 2017:

Ingen tropisk avskoging

  • Ingen regnskog skal hogges      
  • Naturområder som er klassifisert som viktig å bevare eller som binder mye karbondioksid og andre drivhusgasser skal beskyttes
  • Torvmark uavhengig av dybde, kan ikke benyttes til dyrking av palmeolje

Respekt for mennesker og menneskerettigheter

  • Urbefolkning og lokalsamfunn som har interesser og rettigheter som berøres av palmeoljedyrkingen skal beskyttes i henhold til lokale og internasjonale lover, for eksempel ILO-konvensjon 169 og FNs erklæring om urfolks rettigheter

Vi fortsetter arbeidet gjennom RSPO og påser at prinsippene knyttet til avskoging, torvsletter, urfolket og lokalsamfunn styrkes.

 

Noen fakta om palmeolje

  • En vegetabilsk olje, høy på mettet fett (ca. 50 %), som utvinnes av fruktkjøttet fra palmeoljefrukten
  • Benyttes i matvareprodukter, fôr, rengjøringsmidler, kosmetikk og biodrivstoff
  • Indonesia og Malaysia står for omtrent 87 % av den globale produksjonen, som i 2014/15 var på rundt 60 millioner tonn
  • Det er den billigste vegetabilske oljen, og den som blir mest brukt i verden
  • Befolknings- og velstandsvekst i land som India, Pakistan, Kina og Malaysia har bidratt til økning i produksjonen, og disse landene står for 50 % av det totale forbruket (USDA 2015)
  • I Norge er forbruket av palmeolje synkende