Den Norske Åpenhetsloven

Innledning                                               

Nomad, Birds Eye og Findus (sammen «Rapporterende selskaper») er en del av Nomad Foods Group, Europas ledende frossenmatvirksomhet som produserer, markedsfører og distribuerer varemerkede frosne matvarer i 22 land over hele Europa, og sysselsetter omtrent 8 000 personer, med 19 fabrikker. Kjernemerkevarene omfatter Birds Eye, Findus, iglo, Aunt Bessie’s, Goodfella’s, Frikom og Ledo.

Nomad Foods Group er forpliktet til et samfunnsansvar som fremmer en kultur med respekt for verdighet og menneskerettigheter samt høye etiske standarder ved drift av virksomheten.

Denne erklæringen angir tiltakene som er iverksatt for å evaluere og forstå potensielle risikoer for moderne slaveri og andre risikoer for menneskerettighetsbrudd knyttet til virksomheten til rapporteringsselskapene og deres respektive forsyningskjeder, samt tiltak som er iverksatt for å redusere faren for forekomst av slaveri, menneskehandel og andre menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet og våre leverandørkjeder. Ettersom størstedelen av våre anskaffelser er sentralisert, gjelder enhver risiko for hele virksomheten, og avbøtende tiltak iverksettes på tvers av konsernet.

 

Vår tilnærming, våre retningslinjer og prosedyrer

Vi erkjenner at forsyningskjeden for matproduksjon og -foredling er en av sektorene som kan være sårbare for moderne slaveri og andre menneskerettighetsbrudd, spesielt på grunn av leverandørenes globale natur. Det brede omfanget av våre leverandører, som varierer fra små forhandlere til store multinasjonale selskaper som er lokalisert på alle kontinenter, betyr at det kreves betydelig innsats og engasjement for å håndtere forretnings-, helse- og bærekraftspørsmål. Nomad Foods Group har satt seg som mål å innta en aktiv rolle i å sikre at slikt ansvar blir ivaretatt, i samsvar med våre standarder. Vår Group Ethical Compliance Manager er ansvarlig for å sørge for at våre leverandører oppfyller våre forventninger til alle spørsmål rundt menneskerettigheter som skissert i våre etiske retningslinjer for leverandører. Det etiske veikartet identifiserte prioriteringene for de neste årene og ble underskrevet av Sustainability Steering Committee i 2019. Vårt program for etisk etterlevelse i tråd med disse prioriteringene gjennomgås årlig.

Vi har en rekke interne retningslinjer for å sikre at vi driver virksomhet på en etisk og transparent måte. Retningslinjene er utviklet av fageksperter og godkjent av funksjonelle ledere i gruppen.

Disse retningslinjene omfatter:

 1. Etiske retningslinjer for leverandører: Disse retningslinjene ble gjennomgått og distribuert på nytt i 2022. De inneholder de grunnleggende prinsippene for hva vi forventer av leverandører av varer og tjenester til Nomad Foods Group og de juridiske og etiske minimumskravene de må oppfylle. Disse forpliktelsene krever at våre leverandører forhindrer forekomster av moderne slaveri i sin forsyningskjede og oppgir spesifikke menneskerettigheter, arbeids- og sosiale lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som de må overholde. De etiske retningslinjene for leverandører erstattet vår Etiske retningslinjer for handel, som ble introdusert i 2014. Overholdelse av våre etiske retningslinjer for leverandører er obligatorisk for våre leverandører. Du finner en kopi av retningslinjene på vår nettside. Vi har identifisert de fremtredende menneskerettighetsproblemene for Nomad som matvarevirksomhet, de er:
  • Trakassering og umenneskelig behandling
  • Tvangsarbeid
  • Diskriminering
  • Lønn
  • Arbeidstid
  • Organisasjonsfrihet
  • Helse og sikkerhet

   

 2. Regler for forretningsprinsipper: Disse retningslinjene, som sist ble revidert i 2020, fastsetter våre etiske standarder og måten vi opptrer på som organisasjon, vårt ansvar og hvordan vi forventer at våre styremedlemmer og ansatte skal handle. De finnes også på nettsiden vår.

   

 3. Retningslinjer mot slaveri: Disse retningslinjene supplerer våre regler for forretningsprinsipper og viser vår forpliktelse til å implementere og håndheve effektive systemer og kontroller for å sikre at moderne slaveri ikke finner sted noe sted i vår egen virksomhet eller i noen av våre forsyningskjeder.
 4. Rekrutteringspolitikk: Vi driver en robust rekrutteringspolitikk og gjennomfører kvalifikasjonsvurderinger som er utformet for å beskytte mot menneskehandel (eller at enkeltpersoner blir tvunget til å jobbe mot sin vilje) ved å sikre at søkere har rett til å jobbe i arbeidslandet sitt.

   

 5. Varslingspolitikk: Dette tiltaket skaper en kultur der alle ansatte kan føle seg frie til å ta opp bekymringer om hvordan kolleger blir behandlet eller i forbindelse med praksis innenfor vår virksomhet eller forsyningskjede som de mistenker bryter med våre forretningsprinsipper eller etiske retningslinjer for leverandører, uten frykt for represalier. Bekymringer kan tas opp internt i virksomheten eller via en uavhengig tredjeparts rapporteringstelefon. Rapporteringstelefonen kan også brukes av våre leverandører til å fremsette bekymringer, og leverandørene blir gjort oppmerksomme på rapporteringstelefonen i de etiske retningslinjene for leverandører.

I tillegg til disse retningslinjene finner vi følgende prosedyrer:

 1. Prosedyre for rekruttering av leverandør:Bærekraft og etiske standarder er inkludert som et godkjenningskrav i rekrutteringsprosedyren for leverandører. Alle nye leverandører må oppfylle minimumskravene som er angitt i de etiske retningslinjene for leverandører før de kan godkjennes.

   

 2. Bærekraftsprosedyre: Denne prosedyren beskriver det fullstendig ansvaret, tilnærmingen, retningslinjene og prosessene som er knyttet til våre bærekraftskrav.

   

 3. Prosedyre for manglende overholdelse: Denne prosedyren skisserer tilnærmingen og tiltakene som iverksettes når en bærekraftsrelatert manglende overholdelse er identifisert mot en av våre retningslinjer.

 

Leverandører og egen drift

Rapporteringsselskapene har en løpende forpliktelse til å engasjere kun de leverandørene som opprettholder de samme prinsippene som vår virksomhet og, der det er nødvendig, sikre implementering av korrigerende tiltak. Hvis en leverandør unnlater å iverksette tiltak for å stanse eller forhindre ugunstig menneskerettighetspåvirkning, vil det relevante rapporteringsselskapet undersøke sitt forretningsforhold med denne leverandøren med sikte på å rette opp situasjonen.

Nomad Foods Group fortsatte i 2022 å distribuere sitt eget leverandørspørreskjema, som blant annet brukes til å vurdere status for leverandørenes etiske handelsstandarder. Det er vårt mål å samle slike data årlig, slik at vi kan være i stand til å opprettholde den siste og beste informasjonen fra vår forsyningsbase. Denne informasjonen brukes til å gjennomføre risikovurderinger og fokusere innsatsen til vårt revisjonsprogram.

For å støtte dette er Nomad Foods Group et AB-medlem i Supplier Ethical Data Exchange («SEDEX»), som er et nettbasert system som lar oss dele og se data om etisk og ansvarlig forretningspraksis hos andre SEDEX-medlemsselskaper, inkludert informasjon om arbeidsstandarder, helse og sikkerhet, miljø og forretningsetikk.

Vi ser på SEDEX som en viktig del av vår ansvarlige innkjøpspraksis, og vi jobber for å sikre at alle våre leverandører også registrerer seg som B-medlemmer i SEDEX og fyller ut et spørreskjema for egenrevisjon i SEDEX-databasen. Vi har de samme kravene til vår egen drift. Ved å bruke denne informasjonen har vi muligheten til å identifisere leverandører som vi anser at en uavhengig etisk revisjonsrapport (som SEDEX Members Ethical Trade Audit standard eller lignende) kan være ønskelig for, og be om at den sendes inn for gjennomgang.

Som mange bedrifter har Covid-19-pandemien og inflasjonen påvirket forsyningskjeden vår på en rekke måter, noe som har ført til noen utfordringer, men det siste året har vi opprettholdt antallet leverandører som er registrert på SEDEX på 95 %. Dette inkluderte integreringen av et av våre nylige oppkjøp, Findus Sveits. I 2023 er målet vårt å opprettholde SEDEX-registreringen på 95 % av våre leverandører i de eksisterende Nomad-virksomhetene.

Som medlemmer av SEDEX får vi tilgang til Supplier Risk Assessment Tool («Radar»), som bruker data fra et tredjeparts risikoanalyseselskap. Radar vurderer og skårer følgende områder:

 • Tvangsarbeid
 • Organisasjonsfrihet
 • Helse, sikkerhet og hygiene
 • Barn og unge arbeidere
 • Fast ansettelse
 • Lønn
 • Arbeidstid
 • Diskriminering
 • Kjønn
 • Forretningsetikk
 • Biologisk mangfold
 • Energi og utslipp
 • Vann
 • Avfall og forurensning

Radar dekker alle typer arbeidere i forsyningskjeden vår, inkludert kvinner, arbeidsinnvandrere og byrå- eller tredjeparts arbeidstakere. Dataene i Radar gjør oss i stand til å vurdere risiko etter sted, land, sektor og produktområde. Disse er delt mellom 3 verktøy i Radar, som er:

 • Forhåndssortering – Denne rapporten dekker risiko innenfor land, sektorer og råvarer.
 • Risikovurdering – Denne rapporten kombinerer informasjonen fra forhåndssorteringen med data som leveres av leverandører (f.eks. Sedex SAQ) for å beregne en risikoscore.
 • Vurdering av anlegget – Denne rapporten dykker dypt ned i et enkelt anlegg for å forstå hvor og hvorfor risikoer er blitt identifisert.

Alle rapportene og dataene i Radar bidrar til å identifisere høyrisikoleverandører for revisjon hvert år. Dataene brukes også til å vurdere nye leverandører, leverandører fra fusjoner eller oppkjøp og vår egen virksomhet. I tillegg til dette kan vi hvert år også identifisere leverandører for revisjon som er strategiske for vår virksomhet. En leverandør kan betraktes som «strategisk» på grunn av høyt forbruk, antall leverte produkter eller viktigheten av kategorien eller virksomhetens produkt. Dette danner revisjonsplanen for året for både nye og eksisterende leverandører.

I 2022 omfattet revisjonsprogrammet 33 anlegg som ble klassifisert som høyrisiko og 38 strategiske leverandører fra vår leverandørkjede, som en del av våre planer for å redusere potensielle menneskerettighetsrisikoer. Totalt ble det gjennomført 125 tredjeparts etiske revisjoner i 2022, noe som oversteg de opprinnelige planene for året. De vanligste avvikene som ble identifisert, var helse og sikkerhet og overdreven arbeidstid eller overtid, i tråd med de fremtredende menneskerettighetsproblemene som ble identifisert av oss. For å rette opp i avvikene som ble funnet ble det satt i verk korrigerende handlingsplaner for de aktuelle anleggene. Dette var for å sikre at avvik ble løst og verifisert av revisjonsselskapet innenfor gitte tidsfrister for hvert problem som ble funnet. Verifiseringsmetoden vil avhenge av typen avvik, noen kan stenges av ved «skrivebordsgjennomgang», mens andre vil kreve en oppfølgingsrevisjon. Vi støtter våre leverandører gjennom utbedringsprosessen og følger opp regelmessig med tanke på fremgang eller potensielle forsinkelser. Men hvis leverandøren ikke forplikter seg til å fullføre den korrigerende handlingsplanen, er et annet alternativ for utbedring å hente varer fra en alternativ leverandør som er forpliktet til og oppfyller kravene våre. Dette er en siste utvei da vårt mål er å støtte våre leverandører på reisen til kontinuerlig forbedring, som igjen bør ha en positiv innvirkning på arbeiderne i leverandørkjeden vår.

 

Opplæring, engasjement og ressurser

For å sikre at alle våre nøkkelmedarbeidere forstår og er klar over risikoen for moderne slaveri og for brudd på menneskerettighetene og kan hjelpe oss med å forebygge dette, både i vår virksomhet og i forsyningskjeden, fortsetter vi å gi opplæring til vårt administrasjonsteam, bærekraftsteam, innkjøpsteam, leverandørforsikringsteam og andre relevante kolleger. Dette videreutdanningsprogrammet omfatter en introduksjon til etisk etterlevelse, som skisserer det grunnleggende om moderne slaveri og eksempler på etiske problemer i forsyningskjeden. Opplæringen beskriver også prioriteringer og nøkkelaktiviteter innenfor det etiske veikartet for rapporteringsselskapene.

I 2021 utviklet vi opplæringen Introduksjon til etisk overholdelse til et e-læringsverktøy som er obligatorisk for eksisterende ansatte og nybegynnere i innkjøps-, leverandørforsikrings- og FoU-teamene. I 2022 fullførte 424 ansatte fra hele virksomheten den obligatoriske opplæringen. I 2022 hadde alle nyansatte i innkjøpsteamet en onboardingøkt med en introduksjon til etiske etterlevelsesspørsmål, informasjon om programmet for etisk etterlevelse og hva som forventes av dem.

Innkjøps-, FoU- og kvalitetsteamene møter månedlig vår Group Ethical Compliance Manager. Disse øktene skal oppdatere om fremgang, diskutere risikoer eller problemer, justere nødvendige beslutninger og fremheve der eskalering er nødvendig. Lederne for innkjøps-, FoU- og kvalitetsteamene møtes også månedlig, og Group Ethical Compliance Manager kan eskalere eventuelle fremhevede risikoer eller problemer til dette forumet om nødvendig. Når nøkkelrisiko fremheves eller beslutninger kreves, tas disse til Sustainability Executive Committee. Dette forumet møtes minst to ganger i året og består av seniorledere innen Nomad-virksomheten.

I 2022 fortsatte bærekraftsteamet å øke bevisstheten internt om moderne slaveri og markerte Anti-Slavery Day den 18. oktober ved å gi en oppdatering om fremgangen vi har gjort på dette området.

 

Ansvar og effektivitet

Siden vedtakelsen av britiske Modern Slavery Act i 2015, er dette vår sjette uttalelse om overholdelse av denne lovgivningen. I 2017, som en nyopprettet gruppe, iverksatte vi betydelige tiltak, og i 2018 fortsatte vår tilnærming og våre bestrebelser for å bli raffinert i sammenheng med vårt utvidede konsern’. I 2019 ble en ny rolle, Group Ethical Compliance Manager, opprettet for å fokusere på dette området og iverksette ytterligere tiltak. I 2020 og 2021 fortsatte vi fremgangen med vårt «etiske veikart». I 2022 vurderte og reviderte Ethical Compliance-programmet vår forsyningskjede til tross for begrensningene fra Covid-19 og inflasjon.

For 2023 kan Covid-19 og inflasjon fortsette å utgjøre forstyrrelser i forsyningskjeden vår, men vi er fast bestemt på å fortsette å drive fremgang i programmet vårt for etisk overholdelse.

Vi anerkjenner viktigheten av å opprettholde konstant årvåkenhet for å identifisere og ta tak i eventuelle konsekvenser som er forbundet med moderne slaveri, menneskehandel og andre menneskerettighetsbrudd i alle leverandørkjedene våre. I anerkjennelse av disse problemene er vi fortsatt forpliktet til å fortsette å være en pådriver for menneskerettigheter og sikkerhet i våre forsyningskjeder, og vi vil årlig vurdere fremdriften og effektiviteten i programmene våre for å bekjempe menneskerettighetsproblemer.

 

 

 


Photo by engin akyurt on Unsplash